Gouden munt in de Tabaksvest

De skeletten werden opgegraven tijdens archeologisch onderzoek op de speelplaats van het voormalige Mère-Jeanne instituut. Er waren niet veel tekenen die wezen op een emotioneel afscheid. Integendeel: de skeletten lagen in verschillende oriëntaties en een groot deel lag zelfs op de buik, wat wijst op een snelle en weinig respectvolle begraving. De doden waren evenmin gekist, maar mogelijks wel in linnen doeken gewikkeld. Slechts twee skeletten hadden bijgiften. Op één skelet werd een medaillon en een kruisje aangetroffen, bij de jongste vrouw lag een gouden munt tussen de ribben.
De munt dateert uit het begin van de zestiende eeuw en was geslagen in Granada. Het ging om een ‘excellente’ of ‘ducado’ met een afbeelding van het Spaanse koningspaar Ferdinand en Isabella aan de ene zijde, en de wapenschilden van drie koninkrijken (Aragon, Castilië en Léon) aan de andere. Op de munt stond ook de Latijnse tekst 'quod deus conjuget homo non sep.' (wat God verbindt zal de mens niet scheiden), verwijzend naar de aanzet van Ferdinand om Spanje te verenigen. Onderzoek heeft aangetoond dat de munt minstens vijftig jaar in omloop is geweest, waaruit men kan afleiden dat de begraving in het derde kwart van de zestiende eeuw plaatsvond. De bijgift van de gouden munt aan de jonge vrouw kan gezien worden als een poging om persoonlijkheid aan het anonieme graf te geven.

Verantwoording afbeeldingen "Tabaksvest-Mère Jeanne" en "Gouden munt in de Tabaksvest":
Alle afbeeldingen: Stad Antwerpen dienst archeologie

De samenstellers van deze website hebben getracht alle rechthebbenden van het illustratiemateriaal
te achterhalen. Wie meent aanspraak te kunnen maken op beeldrechten, kan zich wenden tot de
dienst archeologie van stad Antwerpen, tel. 03 338 23 23 of e-mail archeologie@stad.antwerpen.be

Afbeelding: 
Gouden munt voorzijde
Gouden munt achterzijde

Categorie: